Shock Absorbers

Shock Absorbers
              โช้คกันกระแทก โช้คลดแรงกระแทก หรือโช้คตัวกันกระแทก เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับ และรองรับแรงกระแทก ลดแรงสั่นสะเทือน เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะขึ้นกับเครื่องจักร หรือชิ้นงาน ยังยืดอายุการใช้ให้กับเครื่องจักร เพิ่มความรวดเร็วต่อกระบวนการผลิต