TEKLAND COMPOUND GAUGE

COMPOUND GAUGE
เรียกว่าเกจ คอมปาวด์ เกจที่ใช้วัดค่าแรงดันและค่าแรงดันสุญญกาศ( แรงดันติดลบ )
  ใช้วัด ความดัน น้ำ อากาศอัด ไฮโดรลิค แก๊สต่างๆ น้ำมัน และสารเคมีต่างๆ