FITTING - ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล

Brass Fitting
ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล มี 2 แบบ
1.ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล แบบตาไก่
2.ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล แบบขันอัด
         ทั้งแบบข้อต่อตรง , ข้องอ , สามทาง , ข้อต่อเกลียวนอก-เกลียวใน เสียบสายลม มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน

  • brass fitting , ข้อต่อลม ทองเหลืองชุบนิเกิล แบบตาไก่.jpg
    Brass Fitting ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล แบบตาไก่ มีทั้งแบบข้อต่อตรง, ข้องอ, สามทาง , ข้อต่อเกลียวนอก-เกลียวใน เสียบสายลม มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน

  • brass fitting , ข้อต่อลม ทองเหลืองชุบนิเกิล แบบขันอัด.jpg
    Brass Fitting ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล แบบขันอัดมีทั้งแบบข้อต่อตรง, ข้องอ, สามทาง , ข้อต่อเกลียวนอก-เกลียวใน เสียบสายลม มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน

  • ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล.jpg
    Brass Fitting ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิล แบบเสียบสายลมมีทั้งแบบข้อต่อตรง, ข้องอ, สามทาง , ข้อต่อเกลียวนอก-เกลียวใน เสียบสายลม มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน