CXF CYLINDER


Pneumatic Air Cylinder

          กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้นแทบทุกส่วนของเครื่อง คงหลีกหนี้ไม่ได้ที่จะนำกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลม (Air Cylinder) มาใช้งาน เช่น ในการจัดเรียงชิ้นงาน ยกชิ้นงานหรือการทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและอาจนำเอากระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ ไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียว

            กระบอกนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ มีการทำงานโดยจะเปลี่ยนพลังงานของแรงดันลม ให้เป็นพลังงานกล ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงหรือหมุน 90 , 180 , 270 หรือ 360 องศาได้ ซึ่งกระบอกนิวเมติกส์ กระบอกลม กระบอกสูบ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงาน คือ

 1. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์เคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรง (Pneumatic Air Cylinder)
 2. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ เคลื่อนที่แบบแนวเส้นรอบวง
 3. กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ ที่ทำงานนอกเหนือจากเส้นตรงหรือเส้นรอบวง ซึ่งอาจสั่งผลิตเป็นพิเศษ
             ดังนั้นกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกนิวเมติกส์ จึงมีส่วนสำคัญในงานระบบอัตโนมัติเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบันนี้มีกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลม กระบอกลมนิวเมติกส์ ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงานอยู่หลากหลายรุ่น หลากหลายขนาด และหลายรูปแบบ การที่จะเลือกกระบอกสูบนิวเมติกส์ กระบอกลมนิวเมติกส์ไปใช้งานนั้นควรคำนึงถึงแรงที่กระบอกลมนิวเมติกส์ต้องรองรับ น้ำหนักของสิ่งที่กระบอกไปกระทำ และลักษณะการติดตั้ง


 

 


 • su-s.jpg
  กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้นแทบทุกส่วนของเครื่อง ค...

 • SC-S.jpg
  กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้นแทบทุกส่วนของเครื่อง ค...

 • SDA.jpg
  SDA
  กระบอกลม กระบอกสูบลม (PNEUMATIC AIR CYLINDER)กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับ...

 • SDA-S.jpg
  Pneumatic Air Cylinder Standard Cylinder กระบอกลม กระบอกสูบรุ่นมาตรฐานกระบอกลม กระบอกสูบลม (PNEUMATIC AIR CYLINDER)กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โด...

 • MAL-S.jpg
  Pneumatic Air Cylinder Standard Cylinder กระบอกลม กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน Pneumatic AIR CYLINDER กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ สินค้าดีมีคุณภาพจากแบรนด์ CXF นับว่าเป็นกระบอ...

 • MA-S.jpg
  Pneumatic Air Cylinder Standard Cylinder กระบอกลม กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุ...

 • DNC.jpg
  DNC
  กระบอกลม กระบอกสูบลม (PNEUMATIC AIR CYLINDER) กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงก...

 • TN.jpg
  TN
  Pneumatic Air Cylinder Standard Cylinder กระบอกลม หรือ กระบอกนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบลมอัด โดยมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า กระบอกลมเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้รับแรงกับชิ้น...

 • กระบอกลม.JPG
  Pneumatic Air Cylinder กระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) นั้นนับว่ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วนั้...